podatki wrocław


Meritum z podatków rocznie adresowane jest do pracowników biur księgowo-rachunkowych, pracowników działów prawnych, doradców podatkowych również radców prawnych. W jednej książce znajdziesz rzeczowe informacje na temat polskiego prawa podatkowego: od powstania zobowiązania podatkowego przez postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową, sądowoadministracyjną kontrolę decyzji podatkowych, aż po odpowiedzialność karną skarbową. Atutem Meritum Podatki jest poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony żargonu prawniczego pozwala na użytkowanie z publikacji również osobom zajmującym się sprawami podatkowymi, które jednak nie posiadają wykształcenia prawniczego. W Meritum znajdą Państwo odpowiedzi na pytania: - W jaki sposób realizowany jest obowiązek przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ewidencji Vat za okresy miesięczne - w formie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) od stycznia r.?- Jak przebiega indeks Vat - przekazywana w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) (dokładny opis procedury, struktury pliku oraz definicji poszczególnych grup podatników)?- Jakie są zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa ogólnego i sposobu jego zgłaszania w postępowaniu podatkowym?- Jakie konsekwencje na rzecz podatników ma wprowadzenie klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania?- Jak zmieniły się zasady odliczania podatku naliczonego w przypadku wykorzystywania towarów i usług do czynności wykonywanych również w ramach aktywności gospodarczej, jak i pozycja nią?- Jakie są warunki zastosowania preferencyjnej stawki CIT % dla małych podatników dodatkowo podatników rozpoczynających działalność w pierwszym roku podatkowym? Meritum uwzględnia najnowsze przemiany w prawie podatkowym, w tym m.in.: Ordynacja podatkowa: - dotyczące obowiązku przekazywania (bez wezwania organów podatkowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ewidencji Vat za okresy miesięczne - w formie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK); przepisy obowiązują poprzednio od lipca r. wobec dużych przedsiębiorców, od stycznia r. - zaczną obowiązywać także w stosunku do małych i średnich przedsiębiorców- zmiany dotyczące wpisu do rejestru zastawów- wprowadzające klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania - pozwala organom podatkowym na pominięcie skutków podatkowych danej czynności podatnika jeżeli - w ocenie organu - została dokonana wyjątkowo w celu osiągnięcia korzyści podatkowej- wprowadzenie instytucji opinii zabezpieczającej - zbliżonej charakterem do interpretacji indywidualnych (przedmiotem opinii ma być ocena, to znaczy planowana obramowanie prawna stanowi unikanie opodatkowania, czego konsekwencją mogłoby być zastosowanie ww. klauzuli); wniosek o opinię podlega opłacie w wysokości: zł VAT: - przemiany w obszarze odwróconego zadłużenia (do katalogu towarów objętych mechanizmem włączono m.in. określone towary z kategorii złota i srebra, różnego rodzaju usługi budowlane) - zmiany w załączniku nr do u.p.t.u., i odpowiedzialności solidarnej nabywcy (m.in. dyski HDD także SSD)- zaostrzenie warunków zwolnienia nabywcy z odpowiedzialności solidarnej- wprowadzenie nowych wymogów, które musi spełniać sprzedawca, tak aby mógł złożyć kaucję gwarancyjną- dotyczące ewidencji Vat - przekazywanej w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) - co miesiąc do dnia miesiąca: pedantyczny opis procedury, struktury pliku również definicji poszczególnych grup podatników- wprowadzenie tzw. małej klauzuli abuzywnej, czyli przepisów o unikaniu opodatkowania - instytucja nadużycia prawa - realizacja czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług w zakresie transakcji, jaka pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miała zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, jakich przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy; jeżeli organ podatkowy stwierdzi takie nadużycie, zgodnie z ustawą o VAT, dokonane czynności, wywołują jedynie takie skutki podatkowe, jakie miałyby miejsce w przypadku odtworzenia sytuacji, która istniałaby w braku czynności stanowiących nadużycie prawa- wprowadzające przepisy VAT dotyczące innowacyjnych zasad zapłaty podatku w przypadku podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego zyskania wybranych paliw silnikowych (z załącznika nr do u.p.t.u.)- nowe wzory deklaracji VAT- nowe reguły przesyłania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tu m.in. nowe zasady podpisywania deklaracji - np. sygnatura elektroniczny popierany na unikalnych danych)- zmianę zasad odliczania podatku naliczonego w przypadku wykorzystywania towarów i usług do czynności wykonywanych także w zakresie działalności gospodarczej, jakim sposobem i ułożenie ciała nią- nowe regulacje wynikające ze przemian w unijnym kodeksie celnym (m.in. dot. objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego- dotyczące odprawy scentralizowanej realizowanej poprzez administracje celne co najmniej dwóch państw członkowskich - podatnik zobowiązany do obliczenia i wykazania kwoty podatku należnego z tytułu importu w deklaracji importowej- nową definicję podmiotu prowadzącego skład podatkowy- nową definicję zarejestrowanego odbiorcy- peryfraza projektowanego ograniczenia możliwości kwartalnego rozliczania VAT PIT: - uzupełniające katalog dochodów (przychodów), które uznaje się za dochody (przychody) osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- przeszkoda - na rzecz podatników prowadzących działalność gospodarczą - dokonywania płatności z pominięciem rachunku płatniczego- kompleksowe ujęcie zasad przekazywania informacji o wypłatach odsetek CIT: - wprowadzenie preferencyjnej stawki CIT - stawkę obniżono z % do % - na rzecz małych podatników również podatników rozpoczynających działalność w pierwszym roku podatkowym; warunki zastosowania stawki %- doprecyzowanie katalogu przypadków, w których zysk podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uznaje się za uzyskany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- przemiany w obszarze dokumentacji cen transferowych, które będą obowiązywały poczynając od r.- dokonywanie płatności przelewem (bezgotówkowych) a koszty uzyskania przychodów, szczególnie kwestie związane z kompensatą;- modyfikację warunków zwolnienia z podatku u źródła odsetek i należności licencyjnych- proponowane zmiany na r. dotyczące ulgi na działalność badawczo-rozwojową- ustalenie nowych zasad rozliczania transakcji wymiany udziałów;- przełomowe orzeczenia trybunałów administracyjnych również interpretacje organów podatkowych z r. dotyczące kwestii powiązanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych- doprecyzowanie katalogu dochodów uznawanych za uzyskane poprzez nierezydentów na terytorium Polski; rozszerzenie katalogu objęło szczególnie dochody z papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego na polskim rynku regulowanym Postępowanie podatkowe: - normy dotyczące udzielania pełnomocnictwa ogólnego i sposobu jego zgłaszania- rozszerzenie katalogu podmiotów, które mogą doprowadzić do realizacji doręczenia oraz doręczenie elektroniczne- zobowiązanie podatników do przekazywania danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w formie JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego)- przełomowe orzeczenia trybunałów administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych z roku dotyczące kwestii powiązanych z postępowaniem podatkowym- inne zmiany (dotyczące m.in. wezwania przez organ podatkowy, przebiegu postępowania dowodowego, wykonania decyzji) Istotnymi walorami książce są: - układ treści umożliwiający szybkie odkrycie informacji poprzez proporcja na niewielkie, zwięzłe fragmenty (pogłębiony podział tekstu),- rozbudowany system wewnętrznych odesłań w tekstach, umożliwiający w prosty i szybki sposób wykrycie interesującego zagadnienia, które pojawiło się wcześniej w innym miejscu publikacji; przez wzgląd takim zabiegom unika się zbędnych powtórzeń i rozpraszających dygresji,- zamieszczane na marginesach numery boczne, jakie wskazują na ważne pojęcie wspólnie z jego objaśnieniem,- wyraźnie wyodrębnione w tekście przykłady pokazujące sposób stosowania omawianych kodeksów prawnych w praktyce,- wyraźne wyodrębnienie ważnych kwestii poprzez wskazanie ich ramką i hasłem WAŻNE!,- zarysy i tabele pozwalające na usystematyzowanie przedstawionych informacji,- zamieszczane wzory pism i dokumentów z możliwością ich praktycznego wykorzystania, wskazaniem sposobu ich poprawnego wypełnienia itp.,- czytelne reasumpcja tematu na końcu większej jednostki tekstu poprzez podanie zastosowanej podstawy prawnej, reprezentatywnego stanowiska praktyki także wykazu najważniejszych pozycji literatury przedmiotu,- wnikliwy komput rzeczowy z odniesieniami do numerów na marginesach tekstu,- przyjazna na rzecz czytelnika szata graficzna, zakładki, a również wysoka próba użytych materiałów.

Najnowsze artykuły:

Top